Nhà đầu tư chỉ đăng ký 57% lượng cổ phiếu CTR trong phiên đấu giá của Viettel

Liên hệ