Dịch bệnh và kiện tụng bầu cử là rủi ro lớn nhất với thị trường ngoại hối

Liên hệ